Hexa editor Disassembler BASIC editor Bitový editor SCREEN editor Assembler


Obsah:

             Hlavní nabídka

Dialogy

Externí návěstí a komentáře


Hlavní nabídka pro všechny nástroje


Tape

Nový                                vytvoří nový TAP soubor.

Otevřít                             otevře soubor TAP pro editaci. Podpora ostatních formátu bude instalována v plné verzi.

Uložit                               uloží aktuální soubor do formátu TAP.

Uložit jako…                     stejně jako Uložit, jen pod novým jménem.

Importovat                       vloží do TAP souboru vybraný TAP soubor. Bloky importovaného souboru budou umístěny za aktuálně vybraný blok.

Exportovat schránku          uloží obsah privátní schránky ve formátu binárních dat, DEFB definic, CSV nebo disassembleru.

Spustit v ext. emulátoru     spustí Tape v externím emulátoru.Vyžaduje nainstalovaný emulátor  a nastavené cesty v Nastavení

Spustit                             uloží aktuální soubor do dočasného souboru a spustí emulátor. Vyžaduje nainstalovaný emulátor  a nastavené cesty v Nastavení

Nastavení                         nastavení prostředí programu, ext. emulátoru atd.

O programu                     informace k programu, aktualizace…

Nápověda                        online nápověda k aktivnímu nástroji.

Konec                              ukončení programu TapeEditor


Blok

Přidat                               přidá do souboru za pozici vybraného bloku nový blok, hlavičku či fragment.

Upravit pomocí                 otevře nástroj na úpravu vybraného bloku.

Otevřít blok v emulátoru    uloží vybraný blok do dočasného souboru a spustí externí emulátor s tímto souborem. Vyžaduje nainstalovaný emulátor  a nastavené cesty v Nastavení

Export                             uloží vybraný blok ve formátu TAP nebo pouze binární data.

Ostatní →

    Posunout...                    přesune blok ve směru definovaném nabídkou.

    Spojit s následujícím...   spojí následující blok s aktuálním blokem do jednoho bloku. Mají-li bloky rozdílný flag byte, je tento nastaven na 255, jinak zůstává nezměněn.

    Rozdělit blok...              rozdělí vybraný blok na dva bloky, místo rozdělení je definováno pozicí kursoru v bloku.

Odstranit                         odstraní vybraný blok ze souboru

Vlastnosti                        úprava vlastností bloku (velikost, flag byte…) 


Okna

Zavřít všechna okna          zavře všechna okna na pracovní ploše

Vymazat log                     vymaže obsah informačního okna

Seřadit vodorovně            uspořádání oken

Seřadit vertikálně             uspořádání oken

Kaskáda                          uspořádání oken

… následuje seznam aktuálně otevřených oken na pracovní ploše


Nástroje

Assembler                       otevře okno integrovaného editoru souboru assembleru.

Systémové proměnné       prohlížeč hodnot systémových proměnných daného bloku, snapshotu nebo paměti debugeru

reSpectrum debugg         spustí  interní reSpectrum debugger/emulátor


Dialogy


Nastavení

reSpectrum debugger/emulátior

Zařízení                           model emulovaného zařízení (Zx Spectrum48, 128, ...)

Audio                             zvukové zařízení (Speaker, AY, ...)

BlitzLoader                     umožnuje bleskové načítání. Pouze pro TAP a TZX bloky se  standartní rychlostí užívajíci ROM rutinu LD-BYTES. (momentálně pro 128K nepodporováno)

Nastavení externího emulátoru

Preferovat externí emu..   preferuje externí emulátor před interním reSpectrem

Emulátor                         cesta k .exe souboru ext. emulátoru (např. ZXSpin…).

Dočasný soubor               název dočasného souboru emulátoru.

Po spuštění…

Načíst posl. projekt          po spuštění načte poslední známý otevřený soubor     

Zjistit dostup. aktual.       po spuštění zjišťuje online dostupnost nové verze

Preference

Preferovaný editor           nástroj, který bude použit po dvojkliku na blok.

Formát hexa. čísel           formát zobrazení hexadec. čísel disassemblerem.

Ostatní

Vlastní bitmapa okna       pro hex. editor a disassembler. Umožňuje rychlejší vykreslování obsahu

                                     okna za cenu zvýšení paměťových nároku aplikace.

Font editoru                    výběr fontu pro editory.

Barevné schéma             nastavení vizuálního stylu aplikace.

Ignorovat vadný check.    ignorovat neplatný kontrolní součet při otevíraní či importu bloku


Vlastnosti hlavičky

Typ                                typ hlavičky (Program, Bytes, Array..)

Název                            název hlavičky (max. 10 znaků)

Velikost v bajtech            velikost následného bloku data

Parametr 1                     číslo řádku pro automatický start v rozmezí 0-32767, jinak bez autostartu.

Parametr 2                     offset dat proměnných, relativní k počátku programu .  


Vlastnosti datového bloku

Adresa                            počáteční adresa bloku dat. Změna této hodnoty nemá žádný vliv na data,

                                      slouží pouze ke korektnímu zobrazení disassembleru a ostatních nástrojů

Velikost v bajtech             velikost datového bloku, v případě změny nadbytečné bajty odstraní či nové vyplní hodnotou 0.

Flag byte                         flag byte bloku, 0 pro hlavičku, 255 pro data.

Checksum                       kontrolní součet dat bloku (0-255). Je-li aktivní Auto Checksum, je tato hodnota  ignorována.

Auto Checksum                automaticky opravovat kontrolní součet při změně či uložení bloku.

 


Externí návěstí a komentáře


Uživatelem definované návěstí a komentáře jsou uloženy do souboru stejného jména s příponou .tpx.

Názvy návěstí lze použít namísto celočíselných hodnot v dialozích i assembleru (direktiva extern).

Dialog úprav a vytvoření návěstí

Adresa                          hodnota návěstí $0000-$FFFF

Název návěstí                název návěstí (co jiného :-))

Breakpoint debuggeru

Průchod adresy             debugger je zastaven, pokud registr PC dosáhne adresy návěstí.

Čtení z adresy               debugger je zastaven, pokud dojde ke čtení CPU z obsahu adresy návěstí. 

Zápis na adresu            debugger je zastaven, pokud dojde k zápisu CPU na adresu návěstí.

Změna obsahu              stejně jako Zápis na adresu, avšak pouze v případě, že dojde ke změně hodnoty obsahu adresy.

   

   RESPECTRUM, TapeEditor & TapeStudio  ©2019-2020 Milan "mYdloch" Kremel  respectrum@email.cz